PROGRAM WYCHOWAWCZY

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „MAGICZNY DOMEK” W OPOLU

CELE

cele
 1. Wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie i zdobywanie nowych doświadczeń.
 2. Umożliwienie dzieciom odkrywania siebie i innych przez własne działania.
 3. Wyrabianie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny.
 4. Umożliwienie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów  własnych działań.
 5. Wdrożenie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo.
 6. Pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „JA”.
 7. Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi oraz przyrody.
 8. Uczenie dzieci rozwiązywania sytuacji trudnych na zasadzie kompromisu i uwzględniania  potrzeb innych .
Program wychowawczy
 1. Zapewnienie każdemu dziecku poczucia bezpieczeństwa.
 2. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych.
 3. Kształtowanie zasad kultury osobistej.
 4. Poznawanie swoich praw i obowiązków.
 5. Poznanie własnych uczuć i stanów emocjonalnych.
 6. Dostrzeganie siebie i swoich mocnych stron.
 7. Rozwijanie samodzielności, pracowitości.
 8. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.
 9. Uwrażliwianie na krzywdę drugiego człowieka.
Program wychowawczy
 1. Rozwijać umiejętności współżycia i współdziałania w grupie.
 2. Uczyć właściwych zachowań wobec innych.
 3. Uczyć sposobów komunikacji i porozumiewania się.
 4. Uczyć dyskutowania i dochodzenia do kompromisu.
 5. Wpajać zasady i normy życia społecznego.
 6. Kształtować umiejętności rozwiązywania konfliktów.
 7. Eliminować agresję.
 8. Rozwijać postawę szacunku dla dobra wspólnego.
 9. Rozwijać empatię i wrażliwość na problemy środowiska gotowość do  niesienia pomocy innym
 10. Uczyć postawy asertywnej wobec zagrożeń.
Program wychowawczy

Naszymi działaniami wychowawczymi chcemy wspierać rodziców w wypełnianiu ich  obowiązków. Ukazując wartość rodziny w życiu człowieka dbamy jednocześnie by:

 1. Rodzice byli współorganizatorami i uczestnikami życia w przedszkolu
 2. By wzajemne kontakty charakteryzowała szczerość i otwartość
 3. Rodzice w razie potrzeby mogli znaleźć życzliwą i fachową pomoc
 4. Rodzice mieli pełną informację na temat instytucji i form pomocy rodzinie  zagrożonej przemocą.
Program wychowawczy
 1. Zajęciom dydaktycznym.
 2. Codziennym działaniom zmierzającym do stworzenia przyjaznego klimatu i  pomaganiu dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności  przedszkolnej.
 3. Prezentowaniu własnej postawy i wzorów właściwego zachowania
 • odpowiedzialności
 • samokrytycyzmu
 • fachowości i rzetelności
 • zaangażowania i sumienności
 • życzliwości i przyjaźni wobec wychowanków
 • kultury osobistej i opanowania

CELE SZCZEGÓŁOWE

Program wychowawczy
 1. Uzyskać fachową opiekę pedagogów
 2. Uzyskać pomoc w realizacji indywidualnej drogi rozwojowej
 3. Rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach organizowanych przez nauczycieli
 4. Znaleźć fachową i dyskretną pomoc lub poradę w swoich kłopotach
Program wychowawczy
 1. Uzyskać opiekę dla swojego dziecka w przyjaznym, bezpiecznym przedszkolu
 2. Oczekiwać stymulowania rozwoju dziecka
 3. Spodziewać się atmosfery sprzyjającej powstawaniu wspólnoty nauczycieli i dzieci
 4. Systematycznie zasięgać informacji o sytuacji dzieci i przedszkola
 5. Uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez przedszkole ( także zgłaszać własne  propozycje spotkań)
 6. Uzyskać pomoc w przypadku zaistnienia przemocy w rodzinie
Program wychowawczy
 1. Systematycznie poszerzać swoją wiedzę fachową
 2. Wzbogacać własny warsztat pracy wychowawczej
 3. Zwracać się do rodziców po pomoc w przygotowaniu imprez i realizacji prac na rzecz  przedszkola
 4. Oczekiwać ze strony rodziców by zachęcali dzieci do aktywności na terenie przedszkola.

OCZEKIWANE REZULTATY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SPEŁNI SWOJE ZADANIE JEŚLI NASZ PRZEDSZKOLAK BĘDZIE

Program wychowawczy
 1. Używał form grzecznościowych
 2. Stosował zasadę „Dziewczynka ma pierwszeństwo”
 3. Okazywał szacunek dorosłym
 4. Będzie serdeczny dla innych (kolegów i dorosłych)
Program wychowawczy
 1. Będzie czuł się akceptowany przez innych
 2. Potrafił dzielić się swoimi wątpliwościami
 3. Okazywał swoje uczucia, potrafił mówić o nich
 4. Dostrzegać sytuacje zagrażające bezpieczeństwu swojemu i innych
 5. Potrafił mówić czego się boi
 6. Będzie zawsze wysłuchany
Program wychowawczy
 1. Hartował swój organizm
 2. Brał udział w zabawach, spacerach
 3. Mówił umiarkowanym głosem
 4. Znał zasady zdrowego stylu życia
 5. Dbał o higienę
Program wychowawczy
 1. Wyrażał swoje emocje w sposób dla nas zrozumiały
 2. Zwracał się z problemem do nauczyciela
 3. Nie będzie obrażał się
 4. Nie będzie agresywny; inaczej: nie bije rówieśników
 5. Bawił się tak, aby nie przeszkadzać innym.
 6. Będzie koleżeński
 7. Będzie znał konsekwencje swojego działania.

PLAN DZIAŁANIA

DZIAŁANIA BIEŻĄCE: OKREŚLENIE PRAW DZIECKA

Program wychowawczy
 1. Akceptacji takim jakie jest
 2. Miłości
 3. Szacunku
 4. Zaspokojenia potrzeb fizycznych i psychicznych
 5. Nienaruszalności cielesnej
 6. Poszanowania własności
 7. Opieki i ochrony
 8. Spokoju, samotności gdy tego potrzebuje
 9. Wyrażania niezadowolenia
 10. Przeciwstawiania się temu, co jest dla niego przykre
 11. Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju
 12. Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy
 13. Zabawy i wyboru towarzysza zabawy
 14. Przebywania w śród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się  zwrócić
 15. Badania i eksperymentowania
 16. Doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami  bezpieczeństwa)
 17. Do znajomości swoich praw
Program wychowawczy

Obowiązki dzieci w naszym przedszkolu:

 1. Szanowanie praw innych dzieci i dorosłych
 2. Przestrzeganie ustalonych umów i zasad
 3. Porządkowanie miejsca zabawy i pracy
 4. Respektowanie poleceń dorosłych,
Program wychowawczy
 1. Zawieranie umów, ustalenie zasad dotyczących:
  – bezpieczeństwa,
  – sposobów korzystania z urządzeń przedszkola,
  – sposobów korzystania z zabawek, pomocy, materiałów
  – sposobów traktowania cudzej własności,
  – wspólnej zabawy,
  – udziału w zajęciach,
  – kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi
 2. Komunikaty dotyczące norm muszą być jednoznaczne i niezmienne
 3. Wymagania dotyczące przestrzegania norm musza być konsekwentnie realizowane i  egzekwowane, ​
Program wychowawczy
 1. Formy kar:
  – upomnienie,
  – czasowe wyłączenie z zabawy
 2. Formy nagrody:
  – pochwała,
  – odznaka,
  – order,
  – dyplom
Program wychowawczy
 1. Ogólne zebrania rodziców na początku roku szkolnego
 2. Zebrania rodziców w grupach
 3. Zajęcia otwarte z udziałem rodziców
 4. Spotkania z rodzicami dzieci nowoprzyjętych
 5. Współdziałanie podczas przygotowywania imprez
 6. Pedagogizacja rodziców
Program wychowawczy
 1. Karty obserwacji dzieci.
 2. Dokumentacja prowadzonych zajęć z dziećmi i rodzicami.
 3. Ankiety kierowane do rodziców i nauczycieli

Skontaktuj się z nami

Przedszkole Magiczny Domek
ul. Tysiąclecia 45
45-430 Opole
tel. 509 057 934

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątku: 6:30 - 17:00
W razie potrzeby do godz. 19:00
Każda godzina po 17:30 jest dodatkowo płatna.
509 057 934