PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „MAGICZNY DOMEK” W OPOLU

PODSTAWY PRAWNE

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U,. z 2006 Nr 97, poz.674 ze zm.)

Ustawa z 7 września o Systemie Oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Dzieci są przyprowadzane do przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) od 06:30 do 08:30. W przeciwnym przypadku nie będzie wpuszczone na salę przedszkolną. Wyjątek stanowią  wypadki losowe, bądź sytuacje zgłoszone wcześniej nauczycielowi. Rodzice są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi. W przeciwnym wypadku żaden pracownik  przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka. Od momentu  przekazania dziecka nauczycielce do chwili odebrania dziecka po zajęciach odpowiedzialność za jego  bezpieczeństwo ponosi przedszkole.

Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka  pozostawionego przez rodziców przed wejściem do budynku.

Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek zainteresować się dzieckiem pozostawionym przez  rodziców bez opieki na terenie przedszkola, w szatni lub innym miejscu w budynku przedszkola.

Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.

Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np.  zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma  prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do  uczęszczania dziecka do przedszkola.

Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania  wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie  pisemnie, dostarczając zaświadczenie lekarskie.

Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do  przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

Dzieci należy odbierać od 13:00 do 17:30, w zależności od liczby godzin podanych w karcie  zgłoszeniowej do przedszkola. W przypadku, gdy rodzic chce odebrać dziecko wcześniej ma  obowiązek powiadomić nauczyciela rano, po przyprowadzeniu dziecka do  przedszkola lub  telefonicznie w ciągu dnia.

Dzieci mogą być odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców  (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie umieszczone  jest w karcie zgłoszeniowej do przedszkola i pozostaje w dokumentach przedszkola. Może ono zostać  w każdej chwili odwołane lub zmienione.

Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka  odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

Odbieranie dziecka musi odbywać się za wiedzą nauczycielki opiekującej się grupą.

Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką  nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się  telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.

Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko  wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola  ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich  okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą  upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor.

Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca  pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych  pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI

Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17:00

W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są   do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane o ustalonej porze, nauczyciel ma obowiązek skontaktować się  telefonicznie z rodzicami dziecka (prawnymi opiekunami).

Gdy próby skontaktowania się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) nie odnoszą skutku i nie  udaje się ustalić miejsca pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel pozostaje z dzieckiem w przedszkolu przez jedną godzinę, a po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji.

Z  procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali zapoznani wszyscy  pracownicy przedszkola, rodzice poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i podczas zebrań  grupowych. Potwierdzenia stanowią podpisy pracowników pod procedurą oraz listy obecności  rodziców na zebraniach organizacyjnych.

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do  przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru.

Skontaktuj się z nami

Przedszkole Magiczny Domek
ul. Tysiąclecia 45
45-430 Opole
tel. 509 057 934

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątku: 6:30 - 17:00
W razie potrzeby do godz. 19:00
Każda godzina po 17:30 jest dodatkowo płatna.
509 057 934